DWIE NOWE POSTACIE

Dwie nowe postacie ewaluacji wydają się szczególnie interesujące. Pierwsza dotyczy zarówno oceny procesów uczenia się u dzieci, jak i nieumiejętności przekazywania zdobytej wiedzy innym. Rodzaje błędów popełnianych przez uczniów, sposoby poprawiania odpowiedzi – stanowią bogate źródło informacji 0 tym, jak rozumiejąuczniowie materiał uczenia się. Druga – to ewaluacja portfela prac dziecka, który ukazuje ewolucję jego rozwoju, kreatywno­ści, bardziej niż zestaw wyników wyizolowanych ćwiczeń umiejętności oderwanej od życia wiedzy. Można oczekiwać, że już niedługo upowsze­chni się praktyka przygotowywania na dyskietkach lub na papierze zestawu wykonywanych prac i zadań, w tym również uczestnictwa i wyników w projektach badawczych, przedstawianych do oceny nauczy­ciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *