ISTOTA WIEDZY

Zastanawiając się nad istotą wiedzy potrzebnej do poprawnego funkcjo­nowania w społeczeństwie informacyjnym, trzeba stwierdzić, że istnieje duży rozziew między wiedzą, którą uczniowie wynoszą ze szkół, a wiedzą cenioną na rynku pracy. Konieczne więc staje się dokonanie zmiany w programach nauczania w szkołach, by zbliżyć wiedzę i umiejętności wynoszone ze szkoły do tych, na które jest zbyt w zakładzie pracy. W innym przypadku trudno będzie zdobyć zatrudnienie na globalnym rynku pracy. Procesy uczenia się w przyszłości nie będą przebiegać w taki sam sposób, jak współcześnie. Internet, rzeczywistość wirtualna, wideokonfe- rencje będą stanowić istotne aspekty oświaty. Dzieci i młodzież będą mogły korzystać z dobrodziejstw technologii informatycznej, kiedykol­wiek tylko będą chciały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *