WYRAŻENIE RELACJI

Zdaniem Habermasa technologia może być tylko wyrazem relacji między przyrodą a człowiekiem bez odwoływania się do poszczególnych epok historycznych (Habermas, 1970, s. 87). Technologia będzie więc zawsze dla niego nie społeczną, ale obiektywizującą relacją człowieka wobec przyrody, zorientowaną na uzyskanie władzy, sukces ekonomiczny. Z kolei Marcuse wyraża przeko­nanie, że zagrożona jest sama istota technologii w reformowaniu współczesnego przemysłu. Z dotychczasowych rozważań na temat poglądów Marcusego i Haber­masa na technologię wynika, że jest ona przedmiotem różnorodnych kon­trowersji społecznych i politycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *