ZWARTA STRUKTURA

Zwarta struktura konceptualna nie jest koniecznym skutkiem tra­dycyjnego uczenia się. Uczniowie muszą brać udział w procesie konstruo­wania modeli jakościowych, które mogą im pomóc w rozumieniu relacji 0 różnic między pojęciami. Największa trudność wiąże się z nieumiejętno­ścią integrowania powiązanych z sobą pojęć w spójną strukturę. Pamię­ciowe opanowywanie formułek jest powszechne. By rozwiązać standardowe problemy, proste działania matematyczne mogą być wystar­czające. By jednak móc stosować pojęcia w różnych kontekstach, uczniowie powinni być w stanie nie tylko zdefiniować pojęcie, ale również wiązać je z innymi, które są pokrewne. Powinni również umieć rozróżniać pojęcia spośród tych, które są wzajemnie powiązane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *